2016 Он-лајн статистики на Еуропас порталот

2016 Еуропас порталот -извештаи за активностите (посети, преземања,  генерирани биографии генерирани онлајн) по земја и по јазик се достапни од одделот за статистика.

Во 2016 година, посетите се зголемиле за 13% во споредба со 2015 година, а  генерираните биографии преку онлајн уредник се зголемени за 5%. За Република Македонија  во 2016 година во првите месеци од Јануари направени биле 4,202 прегледи и во февруари 3,947 прегледи. Во 2017 година во Република Македонија имаме зголемување од  23% и тоа за месеците Јануари 4,920 и февруари 5,098 прегледи.

Go back