РАБОТНА СРЕДБА ЗА ДОКУМЕНТИТЕ НА ЕУРОПАС

 

На 27.01.2016 година се одржа работна средба за документите на Еуропас во СУГС Лазар Танев-Скопје. На оваа работна средба присуствуваа 35 ученици и 2-ца наставници од СУГС Лазар Танев-Скопје. Целта на одржување на оваа работна средба беше запознавање со документите на Еуропас, начин на нивно правилно пополнување и можности за нивно користење. На учениците им беше објаснето каде се овие документи би нашле примена во нивната иднина.

Go back