Работни средби за ЕУРОПАС и ЕУРОГАЈДЕНС во Скопје- 05/02/2016 (copy)

На 05.02.2016 година беше одржана работна средба за документите на Еуропас во СЕТУГС Михајло Пупин-Скопјe. На оваа работна средба присуствуваа 25 ученици од СЕТУГС Михајло Пупин-Скопје. Целта на одржување на оваа работна средба беше учениците да се запознаат со документите на Еуропас, каде се можат истите да ги користат и како овие документи би придонеселе за подобрување на нивната иднина. Исто така, на учениците им беа објаснети сите документи поединечно и им беа дадени линкови до истите документи.

Go back