Линкови

 • Сродни проекти

  • EUROGUIDANCE - Европски портал за советување и водство

   Eurguidance Euroguidance е мрежа од национални ресурсни центри за стручно советување. Главни функции:

   - обезбедување информации за можностите за образование и обука во Европа, главно за практичарите за советување, кои што треба масовно да ги насочат тие информации кон граѓаните;
   - поддршка на размената на квалитетни информации за системите за образовани и обука и за квалификациите во Европската Унија, Европската Економски Заедница и источно европските земји;
   - поддршка на порталот Ploteus.

   Посетете го порталот Euroguidance

  • Mрежите ENIC-NARIC

   Enic NaricМрежaтa ENIC (Европска мрежа на информативни центри) се состои од национални информативни центри. Улогата на овие центри е да обезбеди информации и советувања во врска со:

   - признавањето на странските дипломи, степени и други академски и професионални квалификации;
   - образовните системи во другите европски земји и во сопствената земја;
   - можностите за студирање во странство, вклучувајќи информација за кредити и стипендии, како и за практични прашања поврзани со мобилноста и еквиваленцијата.
   Мрежата NARIC (National Academic Recognition Information Centres) е креирана во 1984 година. Мрежата цели кон подобрување на академското признавање на дипломите и периодите на студирање во Земјите членки на ЕУ, ЕЕЗ и источно европските земји.

   Посетете го порталот ENIC-NARIC

  • Советот на Европа

   Council of EuropeСоветот на Европа го има развиено Еворпското јазично портфолио, документ во којшто оние што учат или научиле јазик - дали во училиште или надвор во него - може да ги забележат и изразат нивните култури искуства и учење јазици:

   Посетете го порталот на Council of Europe

  • Ploteus - најдете курс

   PloteusPloteus има за цел да им помогне на студентите, невработени што бараат работа, работниците, родителите, советниците и обучувачите да најдат информации за студирање во Европа:

   - можностите за учње и обука кои што се достапни во Европската Унија; 
   - системите за образование и обука; 
   - програмите за размена и доделување на грантови; 
   - се што треба да знаете кога се преселувате во странство во друга европска земја.

   Посетете го порталот Ploteus

  • Eures - Европски сервис за вработување

   EuresEURES (European Employment Service - Европски сервис за вработување) има за цел да го потпомогне слободното движење на работниците во земјите на ЕЕЗ. Партнери во мрежата се јавни сервиси за вработување, синдикати и организации на работодавачите. Партнерството се координира од Европската Комисија. Главни функции:

   - информирање, советување и обезбедување насоки за потенцијалните мобилни работници за можностите за работа, условите за живеење и работа во ЕЕЗ; 
   - обезбедување помош за работодавачите во регрутирањето на работници од други земји; 
   - обезбедување совети и водство за работниците и работодавачите во пограничните региони; 

   Посетете го порталот EURES


  • EURAXESS - Европски портал за мобилност на истражувачите

   EuraxessАко сте истражувач и планирате следен ангажман некаде во Европа, погледнете ги овде можностите за кариера и релавантните информации што ќе ви помогнат во тоа.

   Посетете го порталот EURAXESS

 • Други иницијативи и ресурси

  • Eвропски портал за млади

   Европски портал за младиЦелта на Порталот за млади е да им даде на што е можно повеќе млади луѓе брз и лесен пристап до важните информации поврзани со младите во Европа и европските земји, да го подобрат учеството на младите во јавниот живот и да придонесат за активно граѓанство.

   Посетете го Европскиот портал за млади

  • ЕМУ-ПАС (EMU-PASS)

   EMU-PASSОснована од страна на Европскиот синдикат за метал (EMU), ЕМУ-ПАС е личен документ што го потврдува меѓународното искуство на обучените професионалци во секторот за преработка на метал. Овој пасош се уште не се однесува на сите европски земји.

   Посетете го порталот ЕМУ-ПАС (EMU-PASS)

  • SOLVIT (Solvit) - Ефективно решавање на проблеми во меѓународниот пазар

   SolvitСолвит се бави со решавање на преку-граничните проблеми помеѓу компаниите и граѓаните од една страна и националните јавни власти од друга страна, онаму каде што има несоодветна примена на законодавството на ЕУ. Солвит, меѓу другото, се бави со:

   Посетете го порталот

  • Ваша Европа - Граѓани

   Ваша ЕвропаПорталот 'Ваша Европа - Граѓани' Ви дава детални и практични информации за вашите права и можности во ЕУ и нејзиниот вратрешен пазар и како да ги користите тие права во пракса. На пример, можете да научите повеќе за живеењето, работењето или студирањето во друга ЕУ земја.

   Посетете го порталот

 • Европски институции

  • Европски центар за развој на стручната обука

   CedefopЕвропскиот центар за развој на стручната обука (Цедефоп) е агенција на Европската Унија што се наоѓа во Солун (Грција) која што им помага на носителите на одлуките и практичарите на Европската Комисија, Земјите членки и социјалните партнери низ Европа да направат информиран избор во врска со политиките за стручна обука.

   Посетете го порталот

  • Европска фондација за обука

   Европска фондација за обукаЕвропската фондација за обука го помага и развива стручното образование и обука во земјите кандидатки за членство, Југо-источна Европа, Источна Европа и Централна Азија, и Медитеранот.

   Посетете го порталот

  • Европска Комисија - Генерален директорат за образование и култура

   Европска комисијаПорталот на Генералниот директорат за образование и култура на Европската Комисија дава пристап до информациите за развојот на европско ниво во сферата на образованието, обуката, младите, културата и спортот.

   Посетете го порталот

  • Советот на Европа

   Council of EuropeСоветот на Европа го разви Европското јазично портфолио, документ во кој што оние кои што учат или учеле јазици - без разлика дали во училиште или надвор од него - може да ги внесат своите искуства учење јазик или култура.

   Посетете го порталот