Работа во Европа

 • Информации за EURES, ENIC-NARIC, Еурогајденс, професии за кои што се потребни специфични квалификации

  • Eures - Европски сервис за вработување

   EuresEURES (European Employment Service - Европски сервис за вработување) има за цел да го потпомогне слободното движење на работниците во земјите на ЕЕЗ. Партнери во мрежата се јавни сервиси за вработување, синдикати и организации на работодавачите. Партнерството се координира од Европската Комисија. Главни функции:

   - информирање, советување и обезбедување насоки за потенцијалните мобилни работници за можностите за работа, условите за живеење и работа во ЕЕЗ; 
   - обезбедување помош за работодавачите во регрутирањето на работници од други земји; 
   - обезбедување совети и водство за работниците и работодавачите во пограничните региони; 

   Посетете го порталот EURES


  • Mрежите ENIC-NARIC

   Enic NaricМрежaтa ENIC (Европска мрежа на информативни центри) се состои од национални информативни центри. Улогата на овие центри е да обезбеди информации и советувања во врска со:

   - признавањето на странските дипломи, степени и други академски и професионални квалификации;
   - образовните системи во другите европски земји и во сопствената земја;
   - можностите за студирање во странство, вклучувајќи информација за кредити и стипендии, како и за практични прашања поврзани со мобилноста и еквиваленцијата.
   Мрежата NARIC (National Academic Recognition Information Centres) е креирана во 1984 година. Мрежата цели кон подобрување на академското признавање на дипломите и периодите на студирање во Земјите членки на ЕУ, ЕЕЗ и источно европските земји.

   Посетете го порталот ENIC-NARIC


  • EUROGUIDANCE - Европски портал за советување и водство

   Eurguidance Euroguidance е мрежа од национални ресурсни центри за стручно советување. Главни функции:

   - обезбедување информации за можностите за образование и обука во Европа, главно за практичарите за советување, кои што треба масовно да ги насочат тие информации кон граѓаните;
   - поддршка на размената на квалитетни информации за системите за образовани и обука и за квалификациите во Европската Унија, Европската Економски Заедница и источно европските земји;
   - поддршка на порталот Ploteus.

   Посетете го порталот Euroguidance


  • Професии на кои што им се потребно специфични квалификации

  • Работа во Европа – вашите права