За оние што бараат работа

 • Барате работа во вашата земја или странство?

  • Еуропас Кратка Биографија

   Користете ја Еуропас кратката биографија, документ што ги презентира вашите вештини и квалификации на ефективен и јасен начин.

   Кратка биографија


  • ​Еуропас јазичен пасош

   Користете го Еуропас јазичниот пасош, алатка за самооценување за познавањето и квалификациите за владеење на јазици.

   Јазичен пасош


  • EURES - Европски сервис за вработување?

   EURES (European Employment Service - Европски сервис за вработување) има за цел да го потпомогне слободното движење на работниците во земјите на ЕЕЗ. Партнери во мрежата се јавни сервиси за вработување, синдикати и организации на работодавачите. Партнерството се координира од Европската Комисија.
   Главни функции:
   - информирање, советување и обезбедување насоки за потенцијалните мобилни работници за можностите за работа, условите за живеење и работа во ЕЕЗ;
   - обезбедување помош за работодавачите во регрутирањето на работници од други земји;
   - обезбедување совети и водство за работниците и работодавачите во пограничните региони.

   Посетете го порталот EURES

  • Професии на кои што им се потребно специфични квалификации?

  • Работа во Европа – вашите права?

  • Права за престој во Европската Унија

 • Барате образование или обука во Вашата земја или во странство?

  • Ploteus - најдете курс

   Ploteus има за цел да им помогне на студентите, невработени што бараат работа, работниците, родителите, советниците и обучувачите да најдат информации за студирање во Европа:
   - можностите за учeње и обука кои што се достапни во Европската Унија;
   - системите за образование и обука;
   - програмите за размена и доделување на грантови;
   - се што треба да знаете кога се преселувате во странство во друга европска земја.

   Посетете го порталот Ploteus


 • Барате информација за признавањето/нострификацијата на Вашите квалификации?

  • Мрежите ENIC-NARIC

   Мрежaтa ENIC (Европска мрежа на информативни центри) се состои од национални информативни центри. Улогата на овие центри е да обезбеди информации и советувања во врска со:
   - признавањето на странските дипломи, степени и други академски и професионални квалификации;
   - образовните системи во другите европски земји и во сопствената земја;
   - можностите за студирање во странство, вклучувајќи информација за кредити и стипендии, како и за практични прашања поврзани со мобилноста и еквиваленцијата.

   Посетете го порталот ENIC-NARIC