За вработените во високото образование

 • Научете повеќе за Еуропас мобилност и Додатокот на диплома

  • ​Еуропас мобилност

   Користете го Еуропас Мобилност, документ за евиденција на вештините и квалификациите стекнати во другите европски земји.

   Еуропас мобилност


  • Еуропас додаток на диплома

   Користете го Еуропас додатокот на диплома, документ што ги опишува знаењето и вештините стекнати од носителите на високообразовни степени.

   Додаток на диплома • Научете за признавањето на квалификациите, водството и мобилноста на истражувачите

  • Ploteus - најдете курс

   Ploteus има за цел да им помогне на студентите, невработени што бараат работа, работниците, родителите, советниците и обучувачите да најдат информации за студирање во Европа:
   - можностите за учeње и обука кои што се достапни во Европската Унија;
   - системите за образование и обука;
   - програмите за размена и доделување на грантови;
   - се што треба да знаете кога се преселувате во странство во друга европска земја.

   Посетете го порталот Ploteus

  • EUROGUIDANCE - Европски портал за советување и водство

   Euroguidance е мрежа од национални ресурсни центри за стручно советување. Главни функции:
   - обезбедување информации за можностите за образование и обука во Европа, главно за практичарите за советување, кои што треба масовно да ги насочат тие информации кон граѓаните;
   - поддршка на размената на квалитетни информации за системите за образовани и обука и за квалификациите во Европската Унија, Европската Економски Заедница и источно европските земји;
   - поддршка на порталот Ploteus.

   Посетете го порталот Euroguidance

  • Мрежите ENIC-NARIC

   Мрежaтa ENIC (Европска мрежа на информативни центри) се состои од национални информативни центри. Улогата на овие центри е да обезбеди информации и советувања во врска со:
   - признавањето на странските дипломи, степени и други академски и професионални квалификации;
   - образовните системи во другите европски земји и во сопствената земја;
   - можностите за студирање во странство, вклучувајќи информација за кредити и стипендии, како и за практични прашања поврзани со мобилноста и еквиваленцијата.

   Посетете го порталот ENIC-NARIC

  • EURAXESS - Европски портал за мобилност на истражувачите

   Ако сте истражувач и планирате следен ангажман некаде во Европа, погледнете ги овде можностите за кариера и релавантните информации што ќе ви помогнат во тоа.

   Посетете го порталот EURAXESS


 • Научете повеќе за европските програми за образование и обука.